شورای مرکزی آکادمی

فهرست اعضای شورای مرکزی و هیئت علمی افتخاری آکادمی استراتژی اقیانوس آبی به زودی در اینجا قرار خواهد گرفت.