واژه‌نامه

(واژه‌نامه در حال تکمیل شدن است و به زودی لینک‌های هریک از عناوین نیز فعال خواهد شد)

آ. 

استراتژی اقیانوس آبی

اقیانوس آبی

ت.

تجزیه مسائل (بمباران اتمی)

توضیح

ج.

جذابیت‌های احساسی برای خریداران

خ.

خریداران

د.

دخالت دادن

ز.

زنجیره خریداران

ش.

شفافیت انتظارات

شیاطین

ص.

صنایع جایگزین

ف.

فرشتگان

م.

محصولات و خدمات مکمل

مشترکات

موانع پذیرفتن

موانع شناختی

ن.

نقاط سرد

و.

واگرایی