گفتگوها

این بخش به زودی با مصاحبه های مختلف با فعالان کسب و کار و مدیران صنعت کشورمان در حوزه نوآوری، خلق ارزش و ایجاد استراتژی اقیانوس آبی شکل خواهد گرفت …