شبکه چهار وجهی

برای آفرینش اقیانوس‌های آبی یک ابزار کلیدی دیگر نیز وجود دارد. این ابزار، یک ابزار تحلیلی است که مکمل الگوی تصمیم‌گیری چهار اقدامی می‌باشد، این ابزار تحلیلی شبکه چهار وجهی حذف ـ تقلیل ـ افزایش ـ خلق نام دارد. این ابزار در قالب یک جدول ارائه می‌شود که می‌توان بر اساس آن، اقدامات متناظر هریک از پرسش‌های مطرح شده در چارچوب چهار اقدام را ارائه کرده تا به خلق منحنی ارزش جدیدی منتهی گردد.

boserrcgrid

به طور خلاصه می‌توان گفت که چهار مزیت مهم در این شبکه چهاروجهی وجود دارد:

  • «تمایز» و «هزینه پایین» به طور همزمان دنبال می‌شود تا رابطه موازنه ارزش ـ هزینه بشکند.
  • زنگ خطری برای شرکت‌هایی که فقط روی افزایش و خلق تمرکز کرده‌اند و ساختار هزینه‌شان رشد کرده است، ایجاد می‌شود.
  • با توجه به ساده بودن فهم این جدول، مدیران در سطوح مختلف می‌توانند با آن درگیری ذهنی پیدا کنند.
  • برای پر کردن جدول بالا، شرکت‌ها مجبور خواهند بود که تمام عوامل رقابت را در صنعت درنظر گیرند و این موجب می‌شود که عوامل مختلف کشف و بازبینی گردد.